Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Zicht Ontwerp i.s.m. Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Algemene voorwaarden 

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper.

1.2  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

1.3  Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1  De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2  De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3  Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4  Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:

a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;

b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5  Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het
resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6  Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen
reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.7  Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden

3.1  Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2  Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3  Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

3.4  Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5  De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6  De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerper zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerper kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1  Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2  Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3  De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van de ontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerper tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5 Gebruik van het resultaat

5.1  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2  Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3  Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4  In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5  Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;

c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6  De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten

6.1  De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3   Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4  Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De ontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

7 Betaling en opschorting

7.1  Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2  Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.

7.3  Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.4  De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag de ontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5  De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1  Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2  De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

. 8.3  Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

. 8.4  Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9 Garanties en vrijwaringen

9.1  De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2  Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3      De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1  Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2  Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerper toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3  Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

10.5 Ontwerper levert na akkoordverklaring van de klant een goed werkende website op voorzien van alle software updates van dat moment. Ontwerper heeft daarmee geheel aan zijn verplichtingen voldaan. Vanaf dat moment gaan ook afgenomen onderhoudscontracten in. Mocht de klant nog geen onderhoudscontract hebben afgenomen, dan kan hij dat vanaf dit moment alsnog doen tegen de dan geldende prijzen. Schade die zich voordoet na de oplevering zoals hierboven genoemd maar voordat er een onderhoudscontract van kracht is, komen geheel voor rekening van de klant.

10.6 Ontwerper is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hacking.

10.7 Ontwerper erkent geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden van de website van de klant indien de klant de hosting elders heeft ondergebracht.

10.8 Ontwerper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen veroorzaakt door derden waarmee zij samenwerkt dan wel afhankelijk van is en waarop zij geen invloed kon uitoefenen.


11 Overige bepalingen

11.1  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

11.2  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.

11.3  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.5  De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11.6  Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

Aanvullende voorwaarden bij opdrachten interactief mediaontwerp
mei 2018

In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden BNO (2013) (hierna te noemen “AV BNO”)  die op deze offerte van toepassing zijn, en die u als bijlage bij deze offerte aantreft, gelden de volgende bepalingen:

  1. Specificaties

Bij de overeenkomst of de offerte wordt zoveel mogelijk een omschrijving van de opdracht gevoegd, voorzien van (functionele en technische) specificaties, welke bijlage onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst (of offerte) uitmaakt. Om misverstanden te voorkomen, staat het de Ontwerper vrij om een nadere uitwerking te maken of te verlangen van de opdrachtomschrijving c.q. de specificaties.

2. Het resultaat

De Opdrachtgever en de Ontwerper stellen in gezamenlijk overleg vast aan welke voorwaarden het resultaat van de opdracht (hierna te noemen: “het Resultaat”), naast de in artikel 1 genoemde specificaties, in ieder geval moet voldoen. Tenzij anders overeengekomen, bestaat het Resultaat uit het visueel ontwerp (“Visueel Ontwerp”), de interactieve mediatoepassingen, zoals (mobiele) applicaties/apps en websites (“Programmatuur”) en de broncode waarmee de Programmatuur geschreven is (“Broncode”). Voor zover het correcte gebruik van het Resultaat dit verlangt, komen partijen eveneens overeen in hoeverre de Ontwerper betrokken zal worden bij het onderhoud van Resultaat.

3. Contactpersonen

De Opdrachtgever en de Ontwerper wijzen beiden een contactpersoon aan die bevoegd is beslissingen in het kader van de opdracht te nemen. Wanneer de aangewezen persoon van een partij langer dan vier weken om welke reden dan ook niet beschikbaar is, dan zal die partij een andere contactpersoon aanwijzen. 

4. Juiste aanlevering materialen

De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat Programmatuur, materialen, gegevens en/of andere informatie, die noodzakelijk of wenselijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig, juist en volledig aan de Ontwerper ter beschikking worden gesteld en geschikt zijn om door de Ontwerper in het kader van de opdracht te gebruiken.

5. Stand der techniek

De Ontwerper zal de opdracht naar beste vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan geldende stand der techniek De Ontwerper kan niet garanderen dat het Resultaat zonder onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het Resultaat en de weergave daarvan kunnen afhankelijk zijn van externe factoren, zoals hardware, systemen, browsers, schermresoluties of besturingssystemen. Eventueel kan de Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht in de specificaties laten

opnemen in welke omgeving het Resultaat zal worden gebruikt, zodat het Resultaat daar zoveel mogelijk op kan worden afgestemd.

6. Testperiode

Wanneer bij de opdracht een acceptatietest is overeengekomen, dan wordt daarbij een testperiode bepaald, die in geen geval langer zal zijn dan 14 dagen na oplevering van het Resultaat door de Ontwerper, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Resultaat en/of de testgegevens tijdens de testperiode openbaar te maken, daarin wijzigingen aan te brengen of deze – behoudens toestemming van de Ontwerper – te laten testen of door derden.

7. Gebreken en acceptatie

Wanneer het Resultaat naar het oordeel van de Opdrachtgever niet voldoet aan de ter zake opgestelde technische en/of functionele specificaties, dan stelt de Opdrachtgever de Ontwerper daarvan onmiddellijk, maar tenminste binnen 14 dagen na oplevering, en voor gebreken die niet gelegen zijn in het niet in acht nemen van voornoemde technische en/of functionele specificaties, ten minste binnen 30 dagen na oplevering, schriftelijk in kennis, bij gebreke waarvan hij geacht wordt het Resultaat onvoorwaardelijk “as is” te hebben geaccepteerd. De laatstgenoemde termijn van 30 dagen geldt niet, als de Opdrachtgever onomstotelijk kan bewijzen dat hij, ook al is genoemde termijn verstreken, dit gebrek niet eerder heeft kunnen constateren. De Opdrachtgever is verplicht om ook in dat geval het gebrek zo spoedig mogelijk aan de Ontwerper te melden. Creatieve, inhoudelijke, artistieke of taalkundige keuzes van de Ontwerper kunnen nooit gelden als “gebrek” in de zin van dit artikel of van de overeenkomst, tenzij zij uitdrukkelijk onderdeel zijn van genoemde technische en/of functionele specificaties.

8.Bijzondere garantiebepaling

De Ontwerper zal eventuele gebreken in de Programmatuur of in het Resultaat, als bedoeld en gemeld in het vorig artikel, herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het door toedoen van de Ontwerper niet voldoen aan de opgestelde specificaties. Wanneer een acceptatietest is overeengekomen dan zal de Ontwerper, in afwijking van het hiervoor bepaalde, dergelijke gebreken die binnen 14 dagen na afloop van de testperiode door de Opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, in de Programmatuur herstellen, dit voor zover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode zijn aangebracht.

9.Verval bijzondere garantie

De Ontwerper hoeft geen gebreken in het Resultaat te herstellen wanneer deze zijn veroorzaakt door de Opdrachtgever zelf, door derden of door (gewijzigde) omstandigheden, waarvan de Ontwerper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De garantieverplichting vervalt ook wanneer de Opdrachtgever zonder toestemming van de Ontwerper wijzigingen in de Programmatuur of andere onderdelen van het Resultaat aanbrengt of laat aanbrengen, of wanneer de Opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van de Ontwerper een gebrek probeert te (laten) herstellen.

10.Uitbreiding diensten de Ontwerper

De Ontwerper verzorgt alleen andere diensten, zoals het aanvragen van domeinnaamregistraties, en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud en systeembeheer, als dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.

11.Privacy

Wanneer de Ontwerper in het kader van de te verrichten diensten persoonsgegevens van (klanten van) de Opdrachtgever moeten verwerken, dan wordt de Ontwerper als “verwerker” en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangemerkt en wordt desgewenst aanvullend een verwerkersovereenkomst gesloten. Bij de vastlegging van de technische specificaties als bedoeld in artikel 2 van deze aanvullende voorwaarden, wordt in dat geval specifiek vermeld welke passende technische en organisatorische maatregelen getroffen worden om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

12.Inschakelen providers en andere dienstverleners

Wanneer de Ontwerper adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het Resultaat in te schakelen, is de Ontwerper niet aansprakelijk wanneer deze dienstverleners of toeleveranciers tekort schieten in hun verplichtingen.

13.Extra werkzaamheden

Wanneer de Ontwerper extra werkzaamheden moet verrichten door een wijziging of uitbreiding van de opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van Programmatuur, materialen of gegevens, door het herstel van het ontwerp of het Resultaat in verband met verkeerd of onoordeelkundig gebruik, door het moeten vragen van toestemmingen van rechthebbenden of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen) begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de Opdrachtgever, dan wordt hiervoor, ongeacht of er sprake was van een vaste

prijsafspraak, een vergoeding betaald, op basis van de op dat moment door de Ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. 

14.Gebruik Resultaat

De Opdrachtgever heeft het recht om het Resultaat te gebruiken op de wijze zoals overeengekomen en wanneer hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen. Het gebruik van het Resultaat moet in alle gevallen correct en oordeelkundig te zijn. In geval van twijfel of onduidelijkheid of een bepaalde wijze van gebruik is toegestaan, dan zal de Opdrachtgever voorafgaand aan het gebruik met de Ontwerper in overleg treden. 

15.Intellectuele eigendomsrechten

Onder “intellectuele eigendomsrechten”, als bedoeld in artikel 4 AV BNO, wordt in deze aanvullende algemene voorwaarden uitdrukkelijk verstaan: auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten, modelrechten, octrooien, domeinnaamrechten, knowhow, handelskennis, handelsgeheimen en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief aanvragen daartoe.

16.Licentie voor het gebruik van het Resultaat

Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Ontwerper, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het Resultaat als bedoeld in artikel 5 AV BNO. Met betrekking tot het Visueel Ontwerp dat onderdeel is van het Resultaat, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde licentie exclusief en niet-overdraagbaar. Met betrekking tot de door de Ontwerper ontwikkelde Programmatuur en Broncode, als ook de daarbij behorende (technische) documentatie, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde licentie niet-exclusief en niet-overdraagbaar, ongeacht of deze in het

kader van de opdracht zijn vervaardigd. De auteursrechten op het Resultaat blijven bij de Ontwerper, tenzij partijen overeenkomstig artikel 4.2 AV BNO een overdracht van rechten overeenkomen.

17.Materiaal van derden

17.1.De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming tot gebruik van materiaal van derden, dat is beschermd door auteursrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten en dat in het Resultaat zal worden gebruikt, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat deze verantwoordelijkheid bij de Ontwerper zal rusten.

17.2.De Ontwerper meldt zoveel mogelijk vooraf voor welk materiaal toestemming tot gebruik verkregen moet worden. Voor het materiaal dat de Ontwerper voorstelt in het Resultaat toe te passen, kan de Ontwerper op verzoek van de Opdrachtgever een kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.

17.3.Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden wordt in dit verband onder meer verstaan: software, huisstijlelementen, fonts, foto’s, (muziek)composities en (audio)visuele werken.


17.4.Zo nodig kan de Ontwerper bewijs verlangen dat de toestemming uit de voorgaande leden goed en volledig is geregeld. De Ontwerper is in geen geval aansprakelijk wanneer de hier bedoelde licenties ontbreken, niet correct of niet volledig zijn. De Opdrachtgever vrijwaart de Ontwerper tegen mogelijke aanspraken van derden wat dit betreft.

18. Wijzigingen

18.1.Het is de Opdrachtgever toegestaan om, in geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een (mobiele) applicatie of website, of een wat dit betreft met een dergelijke toepassing gelijk te stellen ontwerp, voor het dagelijks gebruik binnen de door de Ontwerper aangegeven grenzen wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren.

18.2.Het is de Opdrachtgever echter niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de Ontwerper wijzigingen aan te brengen in:

a. het Visueel Ontwerp;
b. de openingspagina;
c. de basisstructuur;
d. de Programmatuur;
e. het navigatiesysteem.


18.3.De Ontwerper kan de in het vorige lid bedoelde toestemming niet onthouden als dit in strijd met de redelijkheid is. De Opdrachtgever zal bij een door hem gewenste wijziging de Ontwerper als eerste in de gelegenheid stellen om deze uit te voeren. Hiervoor wordt een vergoeding betaald, op basis van de op dat moment door de Ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.

19.Broncode en bescherming Programmatuur


19.1.De Broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van het Resultaat tot stand gekomen technische documentatie worden door de Ontwerper niet overgedragen aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever dit verlangt of als de aard van de opdracht daartoe aanleiding geeft, kan de Ontwerper worden verplicht om de broncode in bewaring te geven bij een derde (“escrow”). De escrow-kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij partijen anders zijn overeengekomen of de escrowregeling al bestond.

19.2.Voor zover de Opdrachtgever zich inzage kan verschaffen in de Broncode, heeft hij niet het recht daarvan op enige wijze gebruik te maken (anders dan waarvoor deze eventueel in escrow is gegeven), dan wel deze te disassembleren, decoderen, decompileren, reverse engineering toe te passen, te wijzigen en/of daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op de Broncode.


19.3.De Ontwerper heeft het recht door middel van (technische) maatregelen zijn/haar Programmatuur te beschermen. In dat geval is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

20.Handhaving rechten


20.1.De Ontwerper machtigt de Opdrachtgever bij deze om, in geval van inbreuk op de aan hem toekomende rechten op het Resultaat, op eigen kosten namens de Ontwerper en namens zichzelf, zowel in als buiten rechte, de rechten te handhaven en schadevergoeding en winstafdracht te vorderen. Bij alle maatregelen tot dit doel zullen partijen elkaar alle benodigde gegevens verstrekken.


20.2.In geval van rechtsmaatregelen als bedoeld in het vorige lid, heeft de Opdrachtgever recht op 60% en de Ontwerper op 40% van de opbrengsten uit iedere aan de Opdrachtgever toegekende of gehonoreerde schadeclaim na aftrek van de eventuele buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten en kosten voor juridische bijstand, voor zover de inbreukmaker niet in die kosten is veroordeeld.


20.3.Wanneer de Opdrachtgever afziet van het nemen van zulke rechtsmaatregelen, dan
staat het de Ontwerper vrij zelf rechtsmaatregelen te nemen tegen de inbreuk makende partij(en). De op grond van die rechtsmaatregelen door een derde te betalen (schade)vergoeding komt volledig ten goede aan de Ontwerper, met vergoeding aan de Opdrachtgever van de door hem gemaakte redelijke kosten van bijstand aan de Ontwerper.

21. Creditvermeldin


21.1.Bij publiciteit rondom het Resultaat zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat de bijdrage van de Ontwerper duidelijk naar voren komt. Als overeengekomen is dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het Resultaat, dan zal de Opdrachtgever ook deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het Resultaat de bijdrage van de Ontwerper duidelijk te vermelden.


21.2.De Ontwerper mag zijn/haar naam op een bescheiden wijze in het Resultaat opnemen. De wijze waarop deze naamsvermelding plaatsvindt, wordt in onderling overleg vastgesteld.